Guia Dakentaijutsu

Guia Dakentaijutsu
by Silvestre Cobos Aranda / / / PDF


Read Online 9.3 MB Download


Tabla de contenidos: Introduccion: Dakentaijutsu (Sistema de bloqueo y golpeo en el Ninjutsu) Aclaraciones previas. Bloqueos: Ashibo Kake Uke Kiten Ken Uke Shuki Uke Uke Nagashi. Golpes: - Fudo Ken Hachi Ken Kikaku Ken Kiten Ken Ko Ken Shako Ken Sei Ken Shikan Ken Shuki Ken Shuto Ken Tetsui Ken Ura Ken - Fumikomi Geri Kakato Geri Kakushi Geri Kin Geri Mawashi Geri Mikazuki Geri Sokki Geri Soku Yaku Geri Ura Mawashi Geri Ushiro Geri Yoko Geri. Combos: 10 - 1 Kyu.

views: 465